Praktijk voor Psychotherapie Delft
Individuele, relatie- en gezinstherapie & coaching

Disclaimer voor praktijkvoorpsychotherapiedelft.nl

Op deze pagina vindt je de disclaimer van praktijkvoorpsychotherapiedelft.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Praktijk voor Psychotherapie Delft. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan jou aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Praktijk voor Psychotherapie Delft is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Praktijk voor Psychotherapie Delft.

Geen garantie op juistheid

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Praktijk voor Psychotherapie Delft te mogen claimen of te veronderstellen.

Praktijk voor Psychotherapie Delft streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Praktijk voor Psychotherapie Delft aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt je de meest recente versie van de disclaimer op praktijkvoorpsychotherapiedelft.nl.

Deze disclaimer is gegenereerd op https://disclaimerwebsitevoorbeeld.nl/